Ogólne warunki handlowe / Pouczenie o odstąpieniu

I. Postanowienia ogólne
II. Postanowienia uzupełniające:  System wymiany i uzupełniania
III. Postanowienia uzupełniające: Konto użytkownika
IV. Ogólne Warunki Handlowe – Program Ambasadorski.

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej “OWH”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pomiędzy Pietka Factory GbR, udziałowcami Wojciechem Pietką i Andrzejem Pietką, Schönefelder Dorfstraße 1b, 14547 Beelitz OT Schönefeld (dalej “Sprzedawca”, “DreamFilters”) a Państwem jako Klientem (zwanymi dalej „Klient”).

(2) W stosunkach handlowych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Odmienne ogólne warunki handlowe Zamawiającego nie będą uznawane, chyba że Sprzedawca wyraźnie wyrazi zgodę na piśmie na ich obowiązywanie.

(3) Klient jest konsumentem, o ile cel zamówionych dostaw i usług nie może być w przeważającym stopniu przypisany do jego komercyjnej lub samodzielnej działalności zawodowej prowadzoną na własny rachunek. Przedsiębiorcą jest natomiast każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek. Niniejsze OWH obowiązują niezależnie od tego, czy jesteście Państwo konsumentem, przedsiębiorcą czy handlowcem.

(4) W przypadku przetwarzania płatności za pośrednictwem PayPal, Klarna lub easyCredit obowiązują ogólne warunki handlowe PayPal, Klarna lub easyCredit.

Ogólne warunki uzupełniające dla „ratenkauf by easyCredit”

1. Zakres i ogólne warunki użytkowania

Poniższe uzupełniające ogólne warunki handlowe obowiązują między Tobą a sprzedawcą w przypadku wszystkich umów ze sprzedawcą, w których stosowane jest rozwiązanie do zakupu ratalnego „ratenkauf by easyCredit” („Ratenkauf”). W przypadku konfliktu Regulamin uzupełniający ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami Sprzedawcy. Ratenkauf jest dostępny tylko dla klientów, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i którzy ukończyli 18 lat.

2. Ratenkauf

Przy wsparciu TeamBank AG Norymberga, Beuthener Strasse 25, 90471 Norymberga, Niemcy („TeamBank AG”), sprzedawca może zaoferować Ratenkauf jako dodatkową opcję płatności za zakup. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu Twojego kredytu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacją o ochronie danych Ratenkauf podczas składania zamówienia. Jeśli Ratenkauf nie może być zaoferowane ze względu na Twój status kredytowy lub ponieważ osiągnięto limit przychodów sprzedawcy, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnej opcji płatności. Umowa Ratenkauf zawierana jest między Tobą a sprzedawcą. Nie ma płatności gotówką w Ratenkauf; zdecydujesz się spłacić cenę zakupu w miesięcznych ratach. Płatności dokonywane są co miesiąc przez uzgodniony termin, przy czym ostatnia rata może różnić się od poprzednich rat. Własność towaru nie zostaje przeniesiona, dopóki cena zakupu nie zostanie w całości zapłacona. Należności powstałe w wyniku korzystania z Ratenkauf są przenoszone przez akceptanta na TeamBank AG w ramach umowy faktoringu kroczącego. Tylko płatności dokonane na rzecz TeamBank AG skutkują spłatą zadłużenia. Akceptant nie podlega żadnemu nadzorowi ze strony organu regulacyjnego innego niż ogólny organ nadzorczy dla przedsiębiorstw (Gewerbeaufsicht). Reklamacje można przesyłać do sprzedawcy listownie lub e-mailem.

3. Płatność rat za pomocą polecenia zapłaty SEPA.

Poprzez upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA wydane przez Ratenkauf, upoważniasz TeamBank AG do pobierania płatności należnych w wyniku zakupu ratalnego z rachunku bieżącego, który wskazałeś podczas procesu składania zamówienia we wskazanym banku za pomocą polecenia zapłaty SEPA.
Płatności będą odbierane nie wcześniej niż w terminie określonym na wstępnym zgłoszeniu. Płatności można również odebrać wkrótce po tym terminie. Jeżeli cena zakupu zostanie obniżona między wcześniejszym zgłoszeniem a terminem płatności (np. z powodu uznania kwot), obciążana kwota może różnić się od podanej we wstępnym zgłoszeniu. Musisz upewnić się, że Twoje konto bieżące zawiera wystarczającą ilość środków w momencie wymagalności płatności. Twój bank nie jest zobowiązany do honorowania żądania polecenia zapłaty, jeśli Twoje konto nie zawiera wystarczających środków.
W przypadku zwrotu polecenia zapłaty z powodu niewystarczających środków na rachunku rozliczeniowym lub nieuzasadnionego odrzucenia przez posiadacza rachunku lub z powodu zamknięcia rachunku rozliczeniowego, popadniesz w zwłokę (bez odrębnego wezwania), chyba że zwrot polecenia zapłaty z powodu okoliczności, na które nie masz wpływu. Koszty naliczone TeamBank AG przez Twój bank za polecenie zapłaty zwrócone z powodów, za które ponosisz odpowiedzialność, mogą zostać od Ciebie żądane przez TeamBank AG jako odszkodowanie i muszą zostać przez Ciebie zwrócone. Masz prawo wykazać, że TeamBank AG poniósł mniejszą stratę lub w ogóle jej nie poniósł. W przypadku zwłoki TeamBank AG ma prawo naliczyć rozsądną opłatę za każde wezwanie lub odsetki za zwłokę w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej obowiązującej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego. Ze względu na wysokie koszty związane ze zwrotem polecenia zapłaty prosimy o nieodrzucanie polecenia zapłaty SEPA, jeśli anulujesz umowę, zwrócisz towar lub złożysz reklamację. W takich przypadkach zwrot płatności następuje w porozumieniu z akceptantem za pomocą zwrotnego przelewu odpowiedniej kwoty lub w formie noty kredytowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja i promocja artykułów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży.

(2) Przesyłając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, klikając przycisk “Zamów za opłatą”, składają Państwo prawnie wiążące zamówienie. Jesteście Państwo związani zamówieniem przez okres dwóch (2) tygodni od złożenia zamówienia; Państwa prawo wycofania zamówienia zgodnie z § 3 pozostaje nienaruszone

(3) Otrzymanie zamówienia złożonego za pośrednictwem naszego sklepu internetowego niezwłocznie potwierdzimy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Taka wiadomość e-mail nie stanowi wiążącej akceptacji zamówienia, chyba że oprócz potwierdzenia odbioru wiadomości jest w nim jednocześnie deklarowana akceptacja.

(4) Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy przyjmiemy Twoje zamówienie

(5) W przypadku niemożności dostarczenia zamówionych przez Państwa towarów, na przykład z powodu braku odpowiednich towarów w magazynie, odstąpimy od złożenia oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W takim przypadku umowa nie dochodzi do skutku. Poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie i niezwłocznie zwrócimy wszelkie otrzymane środki

(6) Przetwarzanie zamówienia oraz przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z tym muszą Państwo upewnić się, że podany przez Państwa adres e-mail jest prawidłowy, otrzymywanie wiadomości e-mail jest technicznie zabezpieczone, a w szczególności nie jest blokowane przez filtry antyspamowe.

(7) Zawarcie umowy następuje w języku niemieckim.

§ 3 Prawo do odstąpienia od umowy

(1) Jeśli jesteście Państwo konsumentem (tj. osobą fizyczną, która składa zamówienie w celu niezwiązanym z prowadzoną przez Państwa działalnością handlową lub zawodową na własny rachunek), przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa.

(2) Ponadto do prawa odstąpienia od umowy mają zastosowanie przepisy, które zostały szczegółowo przedstawione poniżej.

Pouczeniu o odstąpieniu od umowy dotyczącej zakupu towarów pakowanych

Prawo do odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam [Pietka Factory GbR, Schönefelder Dorfstraße 1b, 14547 Beelitz OT Schönefeld, numer telefonu: +49 17647138428, adres e-mail: info@dreamfilters.de] (np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faks lub e-mail) jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. 

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania takiego zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z tytułu takiego zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo odesłać lub przekazać towary nam lub (w razie potrzeby tutaj podać nazwisko i adres osoby upoważnionej do odbioru towarów) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformujecie nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślą Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponoszą Państwo.

Za ewentualną utratę wartości towarów ponoszą Państwo odpowiedzialność tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z takiego obchodzenia się z towarami, który nie jest konieczny do sprawdzenia ich właściwości, cech i funkcjonowania.

– Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej zakupu towarów pakowanych-

Pouczeniu o odstąpieniu od umowy dotyczącej zakupu towarów niepakowanych (towar spedycyjny)

Prawo do odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam [Pietka Factory GbR, Schönefelder Dorfstraße 1b, 14547 Beelitz OT Schönefeld, numer telefonu: +49 17647138428, adres e-mail: info@dreamfilters.de] (np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faks lub e-mail) jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. 

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania takiego zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z tytułu takiego zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo odesłać lub przekazać towary nam lub (w razie potrzeby tutaj podać nazwisko i adres osoby upoważnionej do odbioru towarów) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformujecie nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślą Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponoszą Państwo. Szacuje się, że koszty te nie przekraczają 99,00 euro.

Za ewentualną utratę wartości towarów ponoszą Państwo odpowiedzialność tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z takiego obchodzenia się z towarami, który nie jest konieczny do sprawdzenia ich właściwości, cech i funkcjonowania.

– Koniec pouczeniu o odstąpieniu od umowy dotyczącej zakupu towarów niepakowanych 

(towar spedycyjny)

4) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów zawieranych na odległość: 

 (a) na dostawę towarów, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją klienta lub które są wyraźnie dostosowane do indywidulnych potrzeb 

 (b) na dostawę towarów, które mogą szybko ulec zepsuciu lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej w przypadku następujących umów

 (c) dostawy zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie kwalifikują się do zwrotu, jeżeli ich zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;

 (d) dostawy towarów, które ze względu na swój charakter po dostarczeniu zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcecie Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go z powrotem)

– na adres Pietka Factory GbR, Schönefelder Dorfstraße 1b, 14547 Beelitz OT Schönefeld, numer telefonu: +49 17647138428, adres e-mail: info@dreamfilters.de:

– Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenie następujących usług(*) 

– Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*) 

– Nazwisko konsumenta (-ów) 

– Adres konsumenta (-ów) 

– Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze) 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 4 Ceny i koszty wysyłki

(1) Wszystkie ceny podane w naszym sklepie internetowym są cenami brutto zawierającymi ustawowy podatek VAT i nie zawierają kosztów wysyłki.

(2) Koszty wysyłki są podane w naszych informacjach cenowych w naszym sklepie internetowym.

(3) Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych, o ile jest to dla Państwa uzasadnione. Jeśli zrealizujemy Państwa zamówienie zgodnie z § 4 ust. 1 poprzez dostawy częściowe, ponoszą Państwo koszty wysyłki tylko za pierwszą dostawę częściową. Jeśli dostawy częściowe są realizowane na Państwa życzenie, naliczamy koszty wysyłki za każdą dostawę częściową.

Jeśli skutecznie odstąpią Państwo od swojego oświadczenia o umowie zgodnie z § 3, mogą Państwo, zgodnie z wymogami ustawowymi, żądać zwrotu już zapłaconych kosztów wysyłki do Państwa (koszty dostawy) (w por. do konsekwencji odstąpienia § 3 ust. 3).

§ 5 Warunki płatności i prawo do potrącenia oraz zatrzymania

Możecie Państwo dokonać przelewu ceny zakupu i kosztów wysyłki według własnego wyboru: na nasze konto podane w sklepie internetowym (płatność z góry) lub poprzez Paypal, kartą kredytową, za pośrednictwem Klarna lub poprzez zakup ratalny za pośrednictwem easyCredit. W przypadku płatności kartą kredytową i poprzez PayPal cena zakupu jest należna natychmiast po zawarciu umowy, więc kwota faktury zostanie pobrana z karty kredytowej lub konta PayPal natychmiast po złożeniu zamówienia. W przypadku metody płatności przelew (przedpłata) dostarczamy towar po otrzymaniu płatności. W przypadku odbioru towaru w naszej siedzibie, możliwa jest również płatność gotówką. Ponadto akceptujemy płatności SEPA-Lastschrift, Giropay, Sofortüberweisung i Przelewy 24.

(2) Nie jesteście Państwo uprawnieni do potrącenia z naszych roszczeń, chyba że Państwa roszczenia wzajemne są prawomocnie ustalone lub bezsporne. Jesteście Państwo również uprawnieni do potrącenia naszych wierzytelności, jeśli wystąpicie Państwo z reklamacjami lub roszczeniami wzajemnymi z tej samej umowy kupna.

(3) Jako kupujący mogą Państwo skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy Państwa roszczenie wzajemne wynika z tej samej umowy sprzedaży.

§ 6 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

§ 7 Gwarancja

(1) Ponosimy odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne dostarczonych artykułów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności §§ 434 i nast. BGB [Niemiecki Kodeks Cywilny]

(2) Wszelkie udzielone przez nas gwarancje sprzedawcy na określone artykuły lub gwarancje producenta udzielone przez producentów niektórych artykułów stanowią uzupełnienie roszczeń z tytułu wad fizycznych lub prawnych w rozumieniu ust. 1. Szczegółowy zakres takich gwarancji wynika z warunków gwarancji, które mogą być dołączone do artykułów.

§ 8 Odpowiedzialność

(1) Jesteśmy odpowiedzialni wobec Państwa we wszystkich przypadkach odpowiedzialności umownej i pozaumownej w przypadku winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, zgodnie z przepisami prawa, za odszkodowanie lub naprawienie daremnych wydatków.

(2) W innych przypadkach ponosimy odpowiedzialność – o ile w ust. 3 nie uregulowane inaczej – wyłącznie w przypadku naruszenia zobowiązania umownego, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganie jako klient mogą Państwo regularnie liczyć (tzw. obowiązek kardynalny), ograniczając się do naprawienia przewidywalnych i typowych szkód. We wszystkich innych przypadkach nasza odpowiedzialność jest wyłączona, z zastrzeżeniem ust. 3.

(3) Nasza odpowiedzialność za szkody związane z utratą życia lub zdrowia lub też uszkodzeniem ciała oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje przez powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności nienaruszona.

§ 9 Prawa autorskie

Posiadamy prawa autorskie do wszystkich zdjęć, filmów i tekstów publikowanych w naszym sklepie internetowym. Wykorzystywanie obrazów, filmów i tekstów bez naszej wyraźnej zgody jest niedozwolone.

§ 10 Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji i rozstrzyganie sporów

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeśli złożyli Państwo zamówienie jako konsument, a w momencie złożenia zamówienia mają Państwo miejsce zwykłego pobytu w innym kraju, wybór prawa dokonany w zdaniu pierwszym nie ma wpływu na stosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisów tego kraju.

(2) Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a Sprzedawcą jest siedziba Sprzedawcy.

(3) Rozstrzyganie sporów: Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do rozstrzygania sporów online. Platforma służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem rozjemczym.

§ 11 Postanowienia końcowe

Tekst umowy można pobrać i zapisać pod adresem https://dreamfilters.de/agb/ (wersja PDF).

II. Postanowienia uzupełniające: System wymiany i uzupełniania

§ 12 System wymiany i uzupełniania

(1) DreamFilters oferuje system wymiany i ponownego napełniania, w którym kupując roczny zestaw filtrów, klient jest zobowiązany do zwrotu zużytych filtrów liniowych ze stali nierdzewnej. Każdy zestaw zawiera dwa filtry ze stali nierdzewnej.

(2) W celu zwrotu zużytych filtrów do DreamFilters klient otrzymuje od DreamFilters przedpłaconą etykietę zwrotną. Klient powinien odesłać filtry w ciągu 30 dni od otrzymania etykiety zwrotnej do DreamFilters, wkładając zużyte filtry wbudowane do kartonu, z którym został wysłany zestaw filtracyjny i naklejając na niego etykietę zwrotną.

(3) Jeśli klient nie zwróci filtrów w terminie określonym w (2), DreamFilters ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 199,00 € netto. Prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych pozostaje przy tym nienaruszone, przy czym karę umowną zostanie zaliczona na poczet ewentualnego roszczenia odszkodowawczego. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z upływem terminu określonego w (2).

(4) System wymiany i uzupełniania w drodze wysyłki, o ile indywidualnie nie uzgodniono inaczej, jest oferowany wyłącznie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Dla klientów spoza Niemiec oferujemy do sprzedaży wyłącznie zamienne media filtracyjne (ametyst, kryształ górski, turmalin, szungit, kwarc różowy, awenturyn, jaspis, agat, selenit, karneol, sodalit, fluoryt, granat, dolomit) do filtrów ze stali nierdzewnej.

III. Postanowienia uzupełniające: Konto użytkownika

§ 13 Zawarcie umowy i konto użytkownika

(1) Zakończenie procesu rejestracji online i utworzenie konta użytkownika skutkuje zawarciem umowy o użytkowanie z DreamFilters.

(2) Przedmiotem umowy o użytkowanie jest korzystanie z naszej oferty online.

(3) Utworzenie Konta Użytkownika jest możliwe wyłącznie po podaniu aktualnego adresu e-mail i ustaleniu hasła (“Dane do logowania”) oraz podaniu imienia Klienta. Ten adres e-mail służy jednocześnie do komunikacji z operatorem.

(4) Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z danymi logowania. W szczególności Klient nie może przekazywać danych logowania osobom trzecim i/lub umożliwiać osobom trzecim dostępu do profilu z pominięciem danych logowania.

(5) W przypadku naruszenia przez Klienta zobowiązań wynikających z ustępu 4 powyżej, a jego Konto Użytkownika jest wykorzystywane przez osoby trzecie, Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego Konta Użytkownika. Klient nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie jest odpowiedzialny za niewłaściwe wykorzystanie swojego konta użytkownika.

(6) Klient zapewnia, że ​​dane użyte przy tworzeniu jego profilu („dane profilu”) są poprawne i kompletne.

§ 14 Inne obowiązki klienta w zakresie współpracy

(1) Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań mogących mieć wpływ na funkcjonowanie platformy lub infrastruktury technicznej znajdującej się za nią. Obejmują one w szczególności:

• korzystanie z oprogramowania, skryptów lub baz danych w związku z korzystaniem z Platformy;

• automatyczne odczytywanie, blokowanie, nadpisywanie, modyfikowanie, kopiowanie danych i/lub innych treści, o ile nie jest to konieczne do prawidłowego korzystania z Platformy;

(2) W przypadku wystąpienia zakłóceń w korzystaniu z platformy lub jej funkcjonalności Klient niezwłocznie powiadomi DreamFilters o tym zakłóceniu.

§ 15 Roszczenie o zwolnienie

Klient zwalnia DreamFilters i jego pracowników lub agentów od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z działań Klienta związanych z korzystaniem z Platformy, za które Klient ponosi odpowiedzialność, w przypadku domniemanego lub rzeczywistego naruszenia prawa i/lub praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązuje się do zwrotu DreamFilters wszelkich kosztów poniesionych przez DreamFilters w wyniku roszczeń osób trzecich. Koszty podlegające zwrotowi obejmują również koszty odpowiedniej obrony prawnej.

IV. Ogólne Warunki Handlowe – Program Ambasadorski.

§ 1 Zakres obowiązywania

1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: OWH) obowiązują w ramach umów zawartych w Programie Ambasadorskim między firmą Pietka Factory GbR, którą reprezentują Wojciech Pietka i Andrzej Pietka, Schönefelder Dorfstraße 1b, 14547 Beelitz OT Schönefeld (dalej „Dostawca”, „DreamFilters”) a Państwem jako Kupującym (dalej „Klient”, „Ambasador”) lub Nowym Klientem (dalej „Nowy Klient”).

§ 2 Ambasador, Link Referencyjny, Numer ID

(1) Każdy Klient zakupujący system uzdatniania wody DreamFilters zostaje Ambasadorem DreamFilters (dalej „Ambasador”) i spełnia warunki określone w poniższych ustępach, aby otrzymać premię za sprzedaż systemu uzdatniania wody DreamFilters innemu Klientowi (dalej „Nowy Klient”).

(2) Każdy Ambasador otrzymuje po złożeniu zamówienia osobisty Link Referencyjny oraz Numer ID, które zostają aktywowane po upływie okresu odstąpienia od umowy w odniesieniu do zakupionego systemu uzdatniania wody. Ambasador może przekazać ten Link lub Numer ID maksymalnie pięciu zainteresowanym Nowym Klientom na tydzień w ramach procesu zamówienia. Jeśli Ambasador nadużyje przyznanej mu możliwości, zwłaszcza poprzez masowe rozsyłanie Linku Referencyjnego lub Numeru ID lub ich przesyłanie bez zgody odbiorcy, DreamFilters ma prawo wykluczyć go z dalszego udziału w Programie Ambasadorskim.

§ 3 Premie

(1) Każdy Nowy Klient, który podczas swojego zamówienia w naszym sklepie internetowym użyje Linku Referencyjnego lub Numeru ID przekazanego przez Ambasadora w ramach procesu zamówienia, otrzymuje rabat w wysokości 50,00 € na cenę zakupu systemu uzdatniania wody DreamFilters.

(2) Każdy Ambasador, którego Link Referencyjny lub Numer ID został użyty przez Nowego Klienta, otrzymuje premię zgodnie z poniższymi ustępami:

100,00 €, jeśli Ambasador zakupił model z serii „Aqua Single” lub „e-Single”.

200,00 €, jeśli Ambasador zakupił model z serii „Aqua Family”, „Barista”, „Home” lub „Business”.

(3) Prawo do premii przysługuje Ambasadorowi pod warunkiem, że między DreamFilters a Nowym Klientem dojdzie do skutecznego zawarcia umowy przy użyciu przekazanego Numeru ID lub Linku Referencyjnego, a umowa nie zostanie odstąpiona przez Nowego Klienta ani nie zostanie zakończona przez DreamFilters lub Nowego Klienta z innych przyczyn. DreamFilters ma prawo odmówić zawarcia umowy z Nowym Klientem.

(4) DreamFilters będzie informować Ambasadora o każdym przypadku zamówienia lub zawarcia umowy przy użyciu przekazanego przez niego Linku Referencyjnego lub Numeru ID oraz o ewentualnym odstąpieniu przez Nowego Klienta od umowy. Ambasador wyraża w ten sposób zgodę na otrzymywanie takich informacji.

(5) Premia powstała na podstawie (3) zostanie przelana na konto Ambasadora najpóźniej 14 dni po powstaniu prawa do niej. Po otrzymaniu premii, Ambasador ma możliwość wykorzystania środków na swoim koncie użytkownika do kolejnych zakupów w sklepie DreamFilters, przekazu przez PayPal lub przekazu na swoje konto bankowe po odpowiednim żądaniu.

(6) Zwraca się uwagę, że oprócz istniejących podstawowych premii możliwe są także premie indywidualne po uzgodnieniu z Dostawcą.

§ 4 Zakończenie

DreamFilters ma prawo zakończyć udział Ambasadora w Programie Ambasadorskim, jeżeli narusza on obowiązujące warunki umowy lub obowiązujące prawo lub nadużywa Programu.

§ 5 Uwolnienie od odpowiedzialności

Ambasador zwalnia DreamFilters oraz jego pracowników lub pełnomocników od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z rzeczywistych lub domniemanych naruszeń praw lub praw osób trzecich przez Ambasadora w związku z korzystaniem z platformy i reklamowaniem Nowych Klientów, za które Ambasador ponosi odpowiedzialność. Ponadto Ambasador zobowiązuje się pokryć DreamFilters wszelkie koszty wynikające z roszczeń osób trzecich. Do kosztów, które podlegają zwrotowi, należą także koszty odpowiedniej obrony prawnej.

Share with friends 🩵🩵🩵